Notariusz Małgorzata Książek

Kancelaria Notarialna w Piotrkowie Trybunalskim

Kontakt

Kancelaria

Witam Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Notariusza Małgorzaty Książek. Moja kancelaria znajduje się w centrum Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Dąbrowskiego 17. Jako notariusz, czyli osoba zaufania publicznego czuwam nad tym aby wykonywane czynności zabezpieczały prawa i słuszność interesów wszystkich stron - klientów kancelarii oraz innych osób dla których czynności te mogą wywołać skutki prawne. W mojej pracy stawiam na bezstronność, staranność oraz zaangażowanie, a najwyższym dobrem jest dla mnie interes Klientów.

Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.

Czynności notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej lub także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii.

W zakresie dokonywanych czynności udzielane są wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia w formie bezpłatnych porad zarówno w siedzibie mojej kancelarii, jak również w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty email.

Czynności

Zgodnie z art. 79. ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, do zakresu czynności dokonywanych przez notariusza należy:


Akty notarialne to dokumenty urzędowe, które w zależności od dokonywanych czynności, mogą mieć charakter obowiązkowy lub dobrowolny. W pierwszym przypadku są one wymagane przez prawo m.in. kodeks cywilny, czy kodeks spółek handlowych. Natomiast w drugim, jego sporządzenie zależy od stron, które chcą zabezpieczyć swoje interesy. Po przygotowaniu dokumentu, na podstawie wcześniejszej złożonej ustnie woli przez strony, akt zostaje odczytany przez notariusza. Po potwierdzeniu zgodności woli przez Klientów, dokument zostaje podpisany przez notariusza oraz strony. Oryginalny akt notarialny pozostaje u notariusza, a strony otrzymują jego wypisy. Po pięciu latach oryginał przekazywany jest do archiwum ksiąg wieczystych odpowiedniego sądu rejonowego.
Jeszcze kilka lat temu potwierdzenie praw dziedziczenia było przeprowadzane przez sąd. Na podstawie zmian w ustawie, od marca 2009 roku czynności tej można dokonać w kancelarii notariusza. W ten sposób można ominąć czasochłonne procedury sądowe. Jak przebiega postępowanie przed notariuszem? Otóż pierwszą czynnością jest sporządzenie protokołu dziedziczenia, który zawiera oświadczenia spadkobierców. Następnie przygotowywany jest dokument Aktu poświadczenia dziedziczenia, który postanawia o stwierdzeniu nabycia spadku. Ostatnią czynnością jest zarejestrowanie aktu w systemie informatyczny do prowadzenia rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. Wybierając się do notariusza w celu poświadczenia dziedziczenia należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Przede wszystkim, by spisanie dokumentu było możliwe, niezbędne jest uczestniczenie wszystkich potencjalnych spadkobierców podczas spotkania. Ważną rolę odgrywa również termin - poświadczenie dziedziczenia nie może być dokonane po upływie sześciu miesięcy od otwarcia spadku.
Rolą notariusza jest również sporządzanie poświadczeń - jest ich kilka rodzajów.

POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

Przy niektórych czynnościach, nie tylko tych prawnych, niezbędne jest poświadczenie własnoręczności podpisu. Taki dokument przede wszystkim może przygotować notariusz. W naszej kancelarii szanujemy czas naszych Klientów, dlatego w możliwie najkrótszym czasie sporządzamy poświadczenia własnoręczności podpisu. Poświadczenie własnoręczności podpisu umożliwia wiele czynności m.in. zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zakładanie spółek. Jednakże takie poświadczenie może być też wymagane w przypadku dokumentów prywatnych. Poświadczenie własnoręczności podpisu, to nic innego jak potwierdzenie przez notariusza o prawdziwości podpisu. Jak przebiega procedura? Otóż w kancelarii, w obecności notariusza, określona osoba składa swój podpis na dokumencie lub uznaje wcześniej złożony podpis za własnoręczny. W Polsce nie ma ogólnego przepisu o poświadczeniu własnoręczności podpisu - upoważniony jest do tej czynności notariusz. Jednakże, niektórych poświadczeń może dokonać m.in. wójt, burmistrz, czy prezydent miasta.


POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

Poświadczenie daty okazania dokumentu to potwierdzenie, że dana czynność prawna miała miejsce w określonym czasie - na żądanie poświadczona może być również godzina i minuta przedstawienia dokumentu. Poświadczenia tego typu są niezbędne w przypadku niektórych czynności prawnych. Poświadczenie może być wystawione tylko i wyłącznie wtedy, gdy notariuszowi zostanie przedłożony właściwy dokument. Natomiast, osoba okazująca oryginał powinna okazać się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu). Po potwierdzeniu notarialnym, dokument z formy pisemnej przyjmuje formę dokumentu pisemnego z datą pewną - jest ona zastrzeżona w niektórych przepisach. Przy sporządzaniu poświadczenia warto pamiętać, że dokument nie musi dotyczyć osoby wnioskującej. Należy mieć też na uwadze, że powyższa czynność nie poświadcza własnoręczności podpisu. W poświadczeniu wymienia się: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby, która okazała dokument.


POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI KOPII Z ORYGINAŁEM

Poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem, dają pewność, że kopia przez nas przedstawiona odpowiada temu co zostało okazane notariuszowi. Przedmiotem poświadczenia mogą być różne dokumenty, np. umowa, pełnomocnictwo, dowód osobisty, świadectwo dojrzałości, odpisy dokumentów podmiotów gospodarczych, itp.. Na kopię dokumentu przez notariusza nanoszona jest klauzula stwierdzająca zgodność przedstawionej kopii dokumentu z oryginałem.

Jedną z czynności, jakie wykonuje notariusz to doręczenie oświadczeń na wniosek jednej ze stron. Czynność ta wynika z przepisów dotyczących doręczania pism procesowych ( art, 131-147 kodeksu postępowania cywilnego). Notariusz, na życzenie Klienta, dostarcza pod wskazany adres dane pismo, sporządza także protokół, potwierdzający odbiór. Na Państwa prośbę doręczamy przeciwnej stronie oświadczenie, mogące rodzić skutki prawne. Najczęściej tego rodzaju postępowanie podejmowane jest przy wzywaniu dłużnika do zapłaty, sprawcy do naprawy szkody oraz w innych tego sytuacjach. Po dostarczeniu drugiej stronie oświadczenia otrzymują Państwo od notariusza protokół, będący potwierdzeniem odbioru danego dokumentu. Na Państwa życzenie oświadczenie może być dostarczone osobiście lub listem poleconym. Aby notariusz mógł przekazać oświadczenie przeciwnej stronie, Klient musi poinformować go o treści i podstawach danego oświadczenia, podać również dane i adres drugiej strony. Można zrobić to na kilka sposobów: ustnie, wtedy notariusz wniesie zapis do protokołu, listownie lub osobiście wręczając pismo. Notariusz następnie zapoznaje się z nim, potwierdza jego zasadność oraz to, czy dane oświadczenie faktycznie będzie rodziło skutki prawne. W momencie, gdy zaistnieją odpowiednie przesłanki, notariusz lub pracownik kancelarii dostarcza przeciwnej stronie dane oświadczenie, sporządzając jednocześnie protokół, stanowiący potwierdzenie odbioru. W zależności od reakcji przeciwnej strony, notariusz sporządza protokół, potwierdzający odbiór (umieszczając tam zapis ustnej odpowiedzi albo dołączając podpisane przed drugą stronę oświadczenie) lub nieskuteczne doręczenie. Na zakończenie notariusz wydaje poświadczenie potwierdzenia odbioru.
Protokół to rodzaj sprawozdania, spisywanego w formie aktu, mającego określić przebieg zdarzeń, potwierdzić fakty lub podjęte czynności. Zgodnie z ustawą o notariacie notariusz sporządza protokoły z walnych zgromadzeń spółek, spółdzielni, organizacji społecznych oraz innych osób prawnych; protokoły przyjęcia na przechowanie dokumentów, papierów wartościowych lub pieniędzy (zarówno w walucie polskiej, jak i obcej); protokoły niestawiennictwa (gdy jedna ze stron nie zjawiła się na spotkaniu, które miało mieć skutki prawne). Obowiązek sporządzenia protokołu z potwierdzeniem notarialnym może wynikać z różnych aktów prawnych: ustawy (np. w przypadku walnych zebrań), umowy, regulaminu, statusu lub innego aktu wewnętrznego danej instytucji lub osoby prawnej. Jeśli dany zapis nie stanowi inaczej, na protokole musi znaleźć się podpis prowadzącego zebranie (lub innej osoby upoważnionej) oraz notariusza.
Protest weksla zleca się do opracowania notariuszowi w przypadku, gdy postanawia się odmówić przyjęcia weksla lub zapłaty wekslem. Obecnie weksle wykorzystywane są dość rzadko, mogą stanowić zabezpieczenie płatności, np. przy wzięciu kredytu w banku, pożyczkach prywatnych lub innych rodzajach transakcji. Podobnie jest z czekami - to również rzadki sposób płatności - protest czeku należy wykonać, gdy chce się odmówić przyjęcia płatności z powodu braku pokrycia. Aby skutecznie odmówić przyjęcia wekslu lub zapłaty wekslem albo czekiem, należy postąpić zgodnie z przepisami i przygotować protest u notariusza. Notariusz umieszcza odpowiednią notatkę na odwrocie weksla lub czeku, ewentualnie na dołączonym do niego kolejnym arkuszu, zwanym przedłużkiem. Aby protest spełnił wymogi przepisów, muszą być w nim zawarte: datę oraz miejscowość, w którym wezwanie zostało dokonane albo próbowano je podjąć; dane osoby, która wnosi protest oraz dane osoby lub instytucji, przeciwko której protest powstał; wyjaśnienie powodu, dla którego protest został wniesiony: osoba wezwana do protestu nie uczyniła zadość wezwaniu, nie zastano jej pod spodziewanym adresem lub postanowiła złożyć własne oświadczenie; oznaczenie ilości egzemplarzy wekslów lub czeków zostało wydane; podpis organu, sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu. By protest był skuteczny, należy także pamiętać o dotrzymaniu terminów. Należy pamiętać także, że celem sporządzania protestu jest możliwość uruchomienia tzw. zwrotnego poszukiwania kolejnego dłużnika wekslowego.
Jedną z czynności, jakie wykonuje notariusz to przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych. Należy jednak pamiętać, że przechowywanie może nastąpić jedynie przy zaistnieniu związku z inną czynnością dokonywaną w kancelarii.
Kancelaria notarialna to miejsce, gdzie możemy uzyskać poświadczenie dokumentów, które przedstawić należy w różnych instytucjach: urzędach, bankach itp. Mogą to być: wypisy, będące dosłowną kopią oryginału dokumentu, jednak nie uwzględniającą naniesionych na niego później zmian; odpisy, uwzględniające całą treść dokumentu, łącznie ze zmianami; wyciągi, będące poświadczeniem części oryginalnego dokumentu. Zgodnie z polskim prawem: odpis, wypis oraz wyciąg z poświadczeniem notarialnym mają moc oryginału. Zgodnie z przepisami wydać można je stronom, osobom, które mają zastrzeżone w akcie prawo do otrzymania kopii, następcom prawnym w/w osób oraz osobom postronnym - za zgodą stron lub w efekcie orzeczenia sądu. Sposób wydawania odpisów, wyciągów oraz wypisów reguluje art. 110 ustawy o notariacie. Zgodnie z przepisami: wyciąg, odpis, wypis - w nagłówku muszą posiadać informację o tym, jaki to rodzaj dokumentu; na wypisie, odpisie lub wypisie musi znajdować się podpis oraz pieczęć notariusza; w przypadku dokumentów wielostronicowych każdy arkusz opatrzony musi być parafką, ponumerowany, połączony oraz spojony pieczęcią; na końcu wypisu, odpisu lub wyciągu powinna znaleźć się informacja o tym, kiedy i komu dany dokument wydano. Warto pamiętać także, że w szczególnych sytuacjach notariusz ma obowiązek przesłać pisemną informację o sporządzonych wypisach, odpisach i wyciągach uprawnionym instytucjom, na przykład sądom.
Sporządzanie projektów aktów należy do jednych z obowiązków notariusza. Przed podjęciem pewnym kroków prawnych firmy, instytucje, a także osoby prywatne, potrzebują wzoru dokumentu, który będą mogły zastosować w późniejszych czynnościach notarialnych. Na życzenie Klienta notariusz może sporządzić wzór dokumentu, aktu lub oświadczenia. Do tego rodzaju projektów najczęściej można zaliczyć szablony umów sprzedaży, przedsprzedaży, jednostronne oświadczenia (np. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji), pełnomocnictwa lub innego rodzaju druki, niezbędne do podjęcia dalszych kroków w kancelarii notarialnej lub wymagane przez regulacje prawne. Zlecenie sporządzenia tego rodzaju projektu notariuszowi gwarantuje, że dany dokument będzie zgodny z polskim prawem. Warto więc rozważyć tego rodzaju posunięcie, gdy zależy Państwu na profesjonalnym akcie, oświadczeniu albo innej wersji dokumentów. Odpowiednio skonstruowana treść umowy np. sprzedaży nieruchomości pozwoli uwzględnić indywidualne aspekty, istotne dla Państwa przypadku. Projekty sporządzane na żądanie stron pozwalają także lepiej planować dalsze czynności notarialne, gwarantując dostosowanie ich do Państwa potrzeb.
Notariusz może dokonywać wszelkich innych czynności wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Opłaty

W celu ustalenia dokładnej wysokości wszystkich opłat związanych z dokonywaną czynnością notarialną osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane kontaktowe znajdują się w dolnej części strony).

Należne podatki i opłaty związane z dokonywaną w kancelarii czynnością uiszcza się w dniu podpisania aktu notarialnego, gotówką. Istnieje również możliwość ich wpłaty przed dokonaniem czynności notarialnej, po wcześniejszym ustaleniu ich wysokości, na rachunek bankowy notariusza.

Dokumenty

Szanowni Państwo, przed pojawieniem się w naszej kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy i przedstawienie sprawy. Pozwoli to przygotować się odpowiednio do podjęcia danej czynności notarialnej, a Państwo będą mieli pewność, że umówiony termin czeka na Państwa. W określonych przypadkach dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego powinny być dostarczone wcześniej, można jednak zrobić to drogą elektroniczną, natomiast oryginały przedstawić najpóźniej w dniu podjęcia czynności notarialnych. Niezbędne jest to do określenia przez notariusza poprawności dokumentów oraz określenia, czy stanowią wystarczającą podstawę do podjęcia czynności. Do podjęcia każdego typu czynności notarialnej potrzebne są dane strony wnoszącej oraz strony przeciwnej: imię oraz nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu/kart pobytu, imiona rodziców oraz stan cywilny. W przypadku osób prawnych potrzebne dane to: nazwa podmiotu, adres, NIP, a w przypadku spółek, fundacji itp. także REGON oraz numer wpisu do KRS, niekiedy także inne dokumenty. Jeśli jedna ze stron jest reprezentowana przez pełnomocnika, należy przedstawić akt notarialny pełnomocnictwa. Oprócz tego każda ze stron powinna posiadać przy sobie odpowiedni dokument, potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport i inne).

Kontakt

Adres

Piotrków Trybunalski 97-300
Dąbrowskiego 17 lok. 8

Telefon

tel/fax: 44 681 84 34
kom: 603 786 806

Siedziba mojej kancelarii notarialnej znajduje się w ścisłym centrum Piotrkowa Trybunalskiego, dzięki czemu dojazd jest bardzo prosty (mapka z lokalizacją kancelarii poniżej). Kancelaria jest czynna w dni robocze w godzinach od 8 do 16. Istnieje możliwość ustalenia dowolnego terminu, także w dni wolne od pracy i w godzinach wieczorowych. Wystarczy zadzwonić i umówić się na odpowiadający obydwu stronom termin. W pobliżu mojej kancelarii znajduje się kilka parkingów: ul. Dąbrowskiego (parking na przeciwko mojej kancelarii); ul. Słowackiego (parking wzdłuż ulicy); ul. Grota Roweckiego (dwa parkingi w pobliżu skorzyżowania z ulicą Dąbrowskiego).