Notariusz Piotrków Trybunalski

Kancelaria Notarialna w Piotrkowie Trybunalskim

Kontakt

+48 44 681 84 34
notariusz@
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dąbrowskiego 17

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Notariusz Piotrków Trybunalski

Kancelaria świadczy pełen zakres czynności notarialnych oferując rzetelną obsługę w zakresie wykonywanych czynności, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki zawodowej.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego, zaopatrzonego w pieczęć urzędową z wizerunkiem orła. Notariusz zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz ma obowiązek odmówić czynności sprzecznej z prawem i nie wolno dokonywać mu czynności jeśli poweźmie wątpliwość czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Dąbrowskiego 17. Do Kancelarii wchodzi się wprost z ulicy, co jest dogodne dla osób niepełnosprawnych i starszych. W uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych okolicznościami lub charakterem sprawy, czynności notarialne mogą być dokonywane również poza siedzibą kancelarii. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, istnieje jednak możliwość dokonania czynności notarialnej w innych, ustalanych indywidualnie terminach (w tym w dni wolne).

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. W tym celu wskazany jest kontakt w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (email). Konsultacje i udzielanie informacji z zakresu czynności notarialnych są bezpłatne.

Czynności notarialne

Szanowni Państwo, przed sporządzeniem czynności notarialnej należy skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub emailowo i przedstawić sprawę. Pozwoli to przygotować się odpowiednio do podjęcia danej czynności notarialnej. Dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego powinny być dostarczone do Kancelarii przed czynnością notarialną. Można robić to drogą elektroniczną, natomiast oryginały przedstawić najpóźniej w dniu podjęcia czynności notarialnych. Do podjęcia każdego typu czynności notarialnej potrzebne są dane stron czynności: imię oraz nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego, imiona rodziców oraz stan cywilny. W przypadku osób prawnych potrzebne dane to: nazwa podmiotu, adres, NIP, REGON a w przypadku spółek, fundacji itp. także numer wpisu do KRS. Jeśli jedna ze stron jest reprezentowana przez pełnomocnika, należy przedstawić akt notarialny pełnomocnictwa. Wykaz przedstawionych poniżej dokumentów, ma charakter podstawowy, bowiem w indywidualnych przypadkach notariusz może poprosić o dodatkowe dokumenty.

Akty notarialne to dokumenty urzędowe, które w zależności od dokonywanych czynności, mogą mieć charakter obowiązkowy lub dobrowolny. W formie aktu notarialnego sporządzane są m.in.
 • umowy dotyczące przeniesienia własności nieruchomości (sprzedaż, zamiana, darowizna, dożywocie);
 • ustanowienie i przeniesienie użytkowania wieczystego;
 • ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu;
 • zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości;
 • umowy przedwstępne;
 • umowy deweloperskie;
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności (osobistych, gruntowych, przesyłu);
 • oświadczenia o ustanowieniu użytkowania, hipoteki;
 • umowy majątkowe małżeńskie;
 • podział majątku wspólnego małżonków, jeżeli dotyczy nieruchomości;
 • testamenty;
 • zrzeczenie się dziedziczenia;
 • umowy o dział spadku;
 • zbycie spadku;
 • umowy spółek;
 • protokoły zgromadzenia wspólników;
 • pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego;
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
 • oraz każda inna czynność prawna, której wolę dokonania w formie aktu notarialnego wyraża strona (np. umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa użyczenia rzeczy ruchomej, ugoda i inne);

Aby korzystać z odziedziczonego majątku, spadkobiercy potrzebują urzędowego poświadczenia prawa do spadku. Jeszcze kilka lat temu potwierdzenie praw dziedziczenia było przeprowadzane przez sąd. Wiązało się to z koniecznością złożenia wniosku do sądu i często kilkumiesięcznym oczekiwaniem na rozprawę. Od marca 2009 roku czynności tej można dokonać w kancelarii notariusza. Akt poświadczenia dziedziczenia określa krąg spadkobierców oraz ich udziały w dziedziczonym majątku. Dokument ten nabiera mocy prawnej z chwilą zarejestrowania w Rejestrze Spadkowym prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc, jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku i jest najszybszą oraz najwygodniejszą formą potwierdzenia praw do spadku.

Przed przygotowaniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Notariusz może sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli wszystkie osoby brane pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi stawią się jednocześnie przed notariuszem i zgodnie zażądają poświadczenia dziedziczenia, a nadto złożą wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.

Notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia:
 • gdy nie wszyscy spadkobiercy chcą lub mogą złożyć osobiście przed notariuszem jednobrzmiące oświadczenia o rodzinie spadkodawcy bądź pozostawionych przez niego testamentach;
 • kiedy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego;
 • kiedy spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r.;
 • gdy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • gdy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą;

Testament to rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Testament notarialny jest jedną z najbezpieczniejszych form testamentów i jest traktowany jako dokument urzędowy. Sporządzenie testamentu w tej formie daje gwarancję, że testament nie zostanie zagubiony, zniszczony lub podrobiony, a wola spadkodawcy wynikająca z testamentu będzie uszanowana. Po sporządzeniu testamentu, na życzenie testatora, testament może być zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT), co po śmierci spadkodawcy umożliwi spadkobiercom ustalenie, w której kancelarii i w jakiej dacie testament został sporządzony.

Powołanie do dziedziczenia z testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Dziedziczą osoby wskazane w testamencie.

Dnia 23 października 2011r. weszły w życie przepisy wprowadzające do kodeksu cywilnego instytucję zapisu windykacyjnego. Konstrukcja ta pozwala na nabycie z chwilą otwarcia spadku przez wskazane osoby przeznaczonych im w testamencie notarialnym rzeczy oznaczonych co do tożsamości, zbywalnych praw majątkowych, przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych, bądź ustanowienie na ich rzecz prawa użytkowania lub służebności. Testament z zapisem windykacyjnym wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; datę okazania dokumentu; pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, (a na żądanie - również godzinę dokonania czynności), oznaczenie kancelarii, podpis Notariusza i jego pieczęć.

Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie Notariusz stwierdza jedynie własnoręczność podpisu złożonego w jego obecności przez oznaczoną osobę. Jeżeli podpis na poświadczonym dokumencie nie był złożony w obecności Notariusza, osoba, która podpisała, może uznać przed Notariuszem złożony podpis za własnoręczny.

Poświadczanie podpisu przez notariusza konieczne jest gdy przepisy ustawowe przewidują konieczność zachowania takiej formy składania oświadczeń woli m.in.:
 • do sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • do zbycia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim użytkowania;
 • do poświadczenia zgody rodziców lub opiekunów małoletniego na uzyskanie dokumentu paszportowego lub też na jego wyjazd za granicę pod opieką innej osoby;
 • do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z prawa do działki - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych;

Notariusz poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Celem takiej czynności jest stwierdzenie, że dokument taki jest zgodny z oryginałem pod względem treściowym.

W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu notariusz stwierdza, że odpis odzwierciedla całą treść oryginału. Natomiast w przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wyciągu notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału.

Gdy oryginalny dokument posiada cechy szczególne takie jak: dopiski, poprawki, uszkodzenia, znaki wodne, suche pieczęcie - notariusz stwierdza to w klauzuli poświadczeniowej.

Czynność poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem jest powszechnie wykonywana, gdyż umożliwia posługiwanie się dokumentem w wielu miejscach np. odpis świadectwa maturalnego, odpis dyplomu, odpis decyzji administracyjnej, wyroku sądowego.

Notarialne poświadczenie daty stanowi potwierdzenie, że czynność prawna została dokonana w określonym czasie. Notariusz poświadcza na okazanym mu dokumencie datę, a na żądanie stron także godzinę i minutę okazania tego dokumentu.

Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza Notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notarialnej albo w razie przekonania się o tym fakcie przez Notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Takie poświadczenie najczęściej sporządza się w związku z wypłatą zagranicznych świadczeń rentowych.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym obowiązują dwa podstawowe typy ustrojów majątkowych: ustrój ustawowy oraz ustroje umowne. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należą w szczególności:
 • przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich;
 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej;
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątków osobistych;
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego;
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie ZUS (art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.);

Do dokonania szeregu czynności dotyczących majątku wspólnego wymagana jest zgoda współmałżonka. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;
 • czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;
 • darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych;

W skład majątku osobistego wchodzą:
 • przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa;
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej (np. prawa z tytułu uczestnictwa w spółce cywilnej);
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokojenia osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (np. przysługujące małżonkowi prawo pierwokupu);
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego;


Wyszczególnione powyżej składniki majątku stanowią wyłączną własność małżonka i nie podlegają podziałowi w przypadku rozwiązania małżeństwa czy też wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej.

Małżonkowie mogą zmienić obowiązujący ich ustrój majątkowy, zawierając umowę w formie aktu notarialnego, którą mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć, albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Notariusz spisuje protokoły:
 • walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych;
 • protokoły dziedziczenia;
 • inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także - na żądanie strony stawającej - niestawiennictwa strony drugiej;


Notariusz sporządza najczęściej protokoły zgromadzeń wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółki akcyjnej zawierające min. zmiany umów spółek, przekształcenie, podział, łączenie spółek, podwyższenie, obniżenie kapitału zakładowego spółek, wniesienie aportu do spółek. Jeżeli przepis szczególny lub statut nie stanowią inaczej, protokół obok notariusza podpisuje przewodniczący zgromadzenia.

Na Państwa żądanie notariusz dostarcza oświadczenia w formie pisemnej wskazanej stronie przeciwnej.

Treść oświadczenia można:
 • wnieść ustnie do protokołu;
 • przesłać drogą pocztową;
 • wręczyć osobiście notariuszowi;

Notariusz doręcza oświadczenie we wskazane przez Państwa miejsce. Doręczenia mogą również dokonać zatrudnieni w kancelarii pracownicy.

Potwierdzeniem doręczenia jest protokół spisany przez notariusza. Gdy strona przeciwna poda ustną odpowiedź do protokołu, bądź udzieli pisemnej odpowiedzi i oświadczy, że podpisze protokół, notariusz zamieszcza odpowiedź w protokole. Potwierdzeniem doręczania oświadczenia jest poświadczenie wydane przez notariusza.

Na Państwa żądanie notariusz dokonuje doręczenia listem poleconym. W tym wypadku w protokole doręczenia oświadczenia zamieszcza treść doręczonego oświadczenia i wzmiankę o przesłaniu go listem poleconym.

Protest weksla jest aktem o charakterze publicznym, który sporządza notariusz zgodnie z art. 85 ustawy Prawo wekslowe. Jednym z powodów protestu weksla może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla.

Podobnie jak w przypadku weksla, notariusz sporządza protesty czeków. Protest czeku to akt publiczny, sporządzany przez notariusza w formie odpowiedniej adnotacji na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej kartce połączonej z czekiem.

Notariusz wpisuje protest do repertorium P, prowadzonego wyłącznie dla protestów.

Obecnie protest weksla, jak i protest czeku jest sporządzany bardzo rzadko.

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia depozytu Notariusz spisuje protokół w formie aktu notarialnego. Z przyjęcia depozytu notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej, datę mającego nastąpić wydania oraz imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby odbierającej depozyt. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem.

Notariusz przyjmuje także na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych, informatyczny nośnik danych, zabezpieczony w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jego treścią. Z przyjęcia dokumentu ( informatycznego nośnika danych) na przechowanie notariusz spisuje protokół, w którym wymienia datę przyjęcia, ustala tożsamość osoby składającej dokument oraz wskazuje, komu i pod jakim warunkiem dokument bądź jego odpis ma być wydany. Dokument przyjęty na przechowanie wydaje się osobiście osobie wymienionej w protokole lub jego następcy prawnemu.

Kancelaria notarialna to miejsce, gdzie możemy uzyskać poświadczenie dokumentów, które przedstawić należy w różnych instytucjach: urzędach, bankach itp. Mogą to być: wypisy, będące dosłowną kopią oryginału dokumentu, jednak nie uwzględniającą naniesionych na niego później zmian; odpisy, uwzględniające całą treść dokumentu, łącznie ze zmianami; wyciągi, będące poświadczeniem części oryginalnego dokumentu. Zgodnie z polskim prawem: odpis, wypis oraz wyciąg z poświadczeniem notarialnym mają moc oryginału. Zgodnie z przepisami wydać można je stronom, osobom, które mają zastrzeżone w akcie prawo do otrzymania kopii, następcom prawnym w/w osób oraz osobom postronnym - za zgodą stron lub w efekcie orzeczenia sądu. Sposób wydawania odpisów, wyciągów oraz wypisów reguluje art. 110 ustawy o notariacie. Zgodnie z przepisami: wyciąg, odpis, wypis - w nagłówku muszą posiadać informację o tym, jaki to rodzaj dokumentu; na wypisie, odpisie lub wypisie musi znajdować się podpis oraz pieczęć notariusza; w przypadku dokumentów wielostronicowych każdy arkusz opatrzony musi być parafką, ponumerowany, połączony oraz spojony pieczęcią; na końcu wypisu, odpisu lub wyciągu powinna znaleźć się informacja o tym, kiedy i komu dany dokument wydano. Warto pamiętać także, że w szczególnych sytuacjach notariusz ma obowiązek przesłać pisemną informację o sporządzonych wypisach, odpisach i wyciągach uprawnionym instytucjom, na przykład sądom.

Sporządzanie projektów aktów należy do jednych z obowiązków notariusza. Przed podjęciem pewnym kroków prawnych firmy, instytucje, a także osoby prywatne, potrzebują wzoru dokumentu, który będą mogły zastosować w późniejszych czynnościach notarialnych. Na życzenie Interesantów notariusz może sporządzić wzór dokumentu, aktu lub oświadczenia. Do tego rodzaju projektów najczęściej można zaliczyć szablony umów sprzedaży, przedsprzedaży, jednostronne oświadczenia (np. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji), pełnomocnictwa lub innego rodzaju druki, niezbędne do podjęcia dalszych kroków w kancelarii notarialnej lub wymagane przez regulacje prawne. Zlecenie sporządzenia tego rodzaju projektu notariuszowi gwarantuje, że dany dokument będzie zgodny z polskim prawem. Warto więc rozważyć tego rodzaju posunięcie, gdy zależy Państwu na profesjonalnym akcie, oświadczeniu albo innej wersji dokumentów. Odpowiednio skonstruowana treść umowy np. sprzedaży nieruchomości pozwoli uwzględnić indywidualne aspekty, istotne dla Państwa przypadku. Projekty sporządzane na żądanie stron pozwalają także lepiej planować dalsze czynności notarialne, gwarantując dostosowanie ich do Państwa potrzeb.

Notariusz może dokonywać wszelkich innych czynności wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Opłaty

W celu ustalenia dokładnej wysokości wszystkich opłat związanych z dokonywaną czynnością notarialną osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny. Należne podatki i opłaty związane z dokonywaną w kancelarii czynnością uiszcza się w dniu podpisania aktu notarialnego, gotówką. Opłaty pobierane przez notariusza przy dokonywaniu czynności notarialnych można podzielić na trzy kategorie:

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem podatku od spadków i darowizn (PSD). Obowiązkiem notariusza, jako płatnika tych podatków, jest obliczenie podatku należnego od podatnika, pobranie tego podatku i wpłacenie go na rachunek właściwego organu podatkowego w ustawowym terminie.

Najczęstszym zdarzeniem skutkującym koniecznością pobrania PCC jest sprzedaż nieruchomości oraz praw do lokali spółdzielczych pochodzących z rynku wtórnego. Inne częste czynności objęte PCC to ustanowienie hipoteki, umowy o dożywocie, czy umowy spółki. Stawki PCC są zróżnicowane w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej i wynoszą od 0,5% do 2% wartości przedmiotu czynności notarialnej lub określone zostały przez ustawodawcę kwotowo.

Notariusz, jako płatnik podatku od spadków i darowizn, pobiera od Stron czynności podatek od spadków i darowizn dotyczący następujących czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego: darowizn, działu spadku dokonywanego bez spłat i dopłat, oświadczenia o ustanowieniu nieodpłatnej służebności, zniesienia współwłasności.


Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (art. 42-48 w/w ustawy). Przykładowe opłaty sądowe:
 • 200,00 zł - dokonanie wpisu prawa własności;
 • 200,00 zł - wpis hipoteki;
 • 150,00 zł - wpis prawa osobistego i roszczenia;
 • 60,00 zł - założenie nowej księgi wieczystej;

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość maksymalnej stawki dopuszczalnej za dokonanie przez notariusza danej czynności notarialnej, została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Każdy notariusz może jednak ustanowić cenę niższą niż stawka maksymalna, ograniczenie dotyczy jedynie górnej granicy.

Dokumenty

Szanowni Państwo, przed pojawieniem się w naszej kancelarii prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy i przedstawienie sprawy. Pozwoli to przygotować się odpowiednio do podjęcia danej czynności notarialnej, a Państwo będą mieli pewność, że umówiony termin czeka na Państwa. W określonych przypadkach dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego powinny być dostarczone wcześniej, można jednak zrobić to drogą elektroniczną, natomiast oryginały przedstawić najpóźniej w dniu podjęcia czynności notarialnych. Niezbędne jest to do określenia przez notariusza poprawności dokumentów oraz określenia, czy stanowią wystarczającą podstawę do podjęcia czynności. Do podjęcia każdego typu czynności notarialnej potrzebne są dane strony wnoszącej oraz strony przeciwnej: imię oraz nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego/paszportu/kart pobytu, imiona rodziców oraz stan cywilny. W przypadku osób prawnych potrzebne dane to: nazwa podmiotu, adres, NIP, a w przypadku spółek, fundacji itp. także REGON oraz numer wpisu do KRS, niekiedy także inne dokumenty. Jeśli jedna ze stron jest reprezentowana przez pełnomocnika, należy przedstawić akt notarialny pełnomocnictwa. Oprócz tego każda ze stron powinna posiadać przy sobie odpowiedni dokument, potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport i inne).

 • odpis zwykły z księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia: np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocny akt własności ziemi;
 • wypis z rejestru gruntów (niektórych przypadkach dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej);
 • w sytuacji podziału nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz mapa sytuacyjna do celów prawnych z projektem podziału;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta określające przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego, lub zaświadczenie o braku planu oraz o wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • jeśli nieruchomość jest zabudowana: wypis z kartoteki budynków oraz zaświadczenie, że w budynku znajdującym się na nieruchomości nikt nie jest zameldowany;
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu);
 • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego: zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia oraz umowa kredytu;
 • jeżeli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy - wypis z umowy majątkowej małżeńskiej;
 • sposób zapały ceny sprzedaży (nr konta bankowego);

 • odpis zwykły z księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia: np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z rejestru lokali;
 • w przypadku lokalu mieszkalnego - zaświadczenie że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 • zaświadczenie od zarządcy nieruchomości wspólnej, z którego wynika, że nie występują zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu);
 • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego: zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia oraz umowa kredytu;
 • jeżeli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy - wypis z umowy majątkowej małżeńskiej;
 • sposób zapały ceny sprzedaży (nr konta bankowego);

 • odpis zwykły z księgi wieczystej jeżeli została założona;
 • podstawa nabycia: np.: przydział lokalu mieszkalnego, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zaległości w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • zaświadczenie że w lokalu nikt nie jest zameldowany;
 • gdy zakładamy księgę wieczystą - wypis z rejestru gruntów dla nieruchomości, na której usytuowany jest budynek;
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu);
 • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego: zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia oraz umowa kredytu;
 • jeżeli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy - wypis z umowy majątkowej małżeńskiej;
 • sposób zapały ceny sprzedaży (nr konta bankowego);

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego wszystkich osób wchodzących w krąg spadkobierców ustawowych (w przypadku osób, które na skutek zawarcia małżeństwa zmieniły nazwisko - odpis skrócony aktu małżeństwa, w pozostałych przypadkach - odpis skrócony aktu urodzenia);
 • odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy;
 • wszystkie testamenty spadkodawcy (również te odwołane);
 • wypis protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu (jeżeli został sporządzony u innego notariusza);
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia - jeżeli były sporządzane;
 • wypisy aktów notarialnych dokumentujących oświadczenia spadkobierców o przyjęciu lub odrzuceniu spadku (jeśli były składane u innego notariusza);
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy;
 • numery ksiąg wieczystych - jeżeli w skład spadku wchodzą nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub budynków mieszkalnych;

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • testament zmarłego, jeżeli został sporządzony;
 • informacje dotyczące kręgu spadkobierców ustawowych lub testamentowych;

 • dane osobowe sporządzającego testament;
 • dane osobowe osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, pesel oraz data i miejsce urodzenia);
 • w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie - określenie przedmiotu zapisu;
 • w przypadku innych rozrządzeń testamentowych - szczegółowe informacje na ich temat, np. w razie wydziedziczenia osoby z kręgu uprawnionych do zachowku - dane osobowe wydziedziczanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data i miejsce urodzenia) oraz przyczyna wydziedziczenia (polski ustawodawca wskazuje wyłącznie trzy przyczyny wydziedziczenia tj. gdy uprawniony do zachowku: 1/ wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego; 2/ dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci; 3/ uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych);

 • odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku umów zawieranych po zawarciu związku małżeńskiego) lub planowana data zawarcia związku małżeńskiego;
 • jeżeli umowa dotyczy rozszerzenia małżeńskiej wspólności majątkowej na przedmioty należące do majątku osobistego jednego z małżonków, konieczne są odpowiednie dokumenty dotyczące tego przedmiotu (np. odpis z księgi wieczystej, podstawa nabycia);

 • umowa majątkowa małżeńska lub wyrok rozwodowy;
 • w zależności jakiej nieruchomości lub lokalu dotyczy podział dokumenty takie jak w przypadku zbycia konkretnej nieruchomości bądź lokalu spółdzielczego;

 • dane mocodawcy - dane z dowodu osobistego / dane rejestrowe - w zależności czy mocodawcą ma być osoba fizyczna czy prawna lub inny podmiot;
 • dane osobowe pełnomocnika (imię/imiona, nazwisko, numer PESEL);
 • jeżeli ma być ustanowionych kilku pełnomocników - określenie rodzaju pełnomocnictwa (samodzielne / łączne);
 • zakres pełnomocnictwa (do jakich czynności jest ustanawiane);
 • określenie, czy pełnomocnictwo jest udzielone na czas oznaczony;
 • numer księgi wieczystej nieruchomości - jeżeli pełnomocnictwo dotyczy czynności związanych z nieruchomością;

 • odpis zwykły z księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia: np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocny akt własności ziemi;
 • wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru lokali;
 • jeżeli podstawą nabycia obciążanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu);
 • jeżeli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy - wypis z umowy majątkowej małżeńskiej;
 • umowa z której wynika obowiązek złożenia oświadczenia o ustanowieniu służebności;

 • odpis zwykły z księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia: np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocny akt własności ziemi;
 • wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru lokali;
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu);
 • jeżeli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy - wypis z umowy majątkowej małżeńskiej;
 • umowa z której wynika obowiązek złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki;

 • umowa, w której określony jest obowiązek poddania się egzekucji;

Dojazd

Siedziba mojej kancelarii notarialnej znajduje się w ścisłym centrum Piotrkowa Trybunalskiego, dzięki czemu dojazd jest bardzo prosty (mapka z lokalizacją kancelarii poniżej). W pobliżu mojej kancelarii znajduje się kilka parkingów: ul. Dąbrowskiego (parking na przeciwko mojej kancelarii); ul. Juliusza Słowackiego (parking wzdłuż ulicy); ul. Grota Roweckiego (dwa parkingi w pobliżu skorzyżowania z ulicą Dąbrowskiego).